• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 8213/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8213/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8213/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận.
(Địa chỉ: Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 109/2020/CV-HĐBT ngày 22/12/2020 của Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận về việc miễn thuế nhập khẩu đối với Hệ thống giá đỡ xoay nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thuế nhập khẩu đối với Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ do các doanh nghiệp nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án Nhà máy điện mặt trời, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại các công văn số 6676/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020, công văn số 6895/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận căn cứ hướng dẫn tại các công văn nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì báo cáo cụ thể và đề xuất hướng xử lý về Tổng cục Hải quan để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8213/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8213/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461617