• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn 822/UBDT-KHTC năm 2018 về hướng dẫn quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 822/UBDT-KHTC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/UBDT-KHTC
V/v hướng dẫn quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn viên htrợ DNNVV

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 4557/BKHĐT-PTDN ngày 04/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV. Sau khi nghiên cứu dự thảo Đcương một số nội dung của Thông tư hướng dẫn quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn viên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, không trực tiếp quản lý ngành, lĩnh vực kinh tế, không có doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, nên không có dịch vụ tư vấn và mạng lưới tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

2. Ủy ban Dân tộc hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo Đcương Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo.

Trên đây là ý kiến góp ý của Ủy ban Dân tộc vào dự thảo Đcương Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB
DT (để b/c);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ KHTC (02).
4b

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 822/UBDT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 26/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 822/UBDT-KHTC

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
388977