• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 8231/BTC-HCNS năm 2014 xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8231/BTC-HCNS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8231/BTC-HCSN
V/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các Ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp như sau:

I. Về nội dung chi và mức chi:

1. Đối với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội: Áp dụng định mức quy định tại Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức khác:

2.1/ Chi thực hiện các nội dung tại khoản 1 mục II bản kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp):

a) Chi tổ chức hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Chi tập huấn về nội dung Hiến pháp: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

b) Chi tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân; chi phổ biến giới thiệu nội dung của Hiến pháp tới người Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan, tổ chức quốc tế; chi tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/1/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở.

d) Chi biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp; chi biên soạn đề cương giới thiệu Hiến pháp; chi xây dựng sách bình luận khoa học về Hiến pháp, thông cáo báo chí, sách, đặc san, tài liệu để phát hành hoặc đăng tải trên website, trang thông tin điện tử: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (theo mức đối với ngành đào tạo đại học, cao đẳng).

đ) Chi nghiên cứu khoa học, tọa đàm, hội thảo khoa học về Hiến pháp: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

e) Chi xây dựng chương trình, chuyên mục; in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát hành các băng rôn, khẩu hiệu, băng, đĩa để phục vụ công tác phổ biến Hiến pháp; thực hiện truyền thông trên báo, tạp chí, đài truyền hình, tập san, bản tin, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề, làm bảng thông tin và hộp tin, thực hiện theo định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự và theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm.

2.2/ Chi thực hiện các nội dung tại khoản 2 mục II bản kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (rà soát, lập danh mục các văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp):

a) Chi rà soát văn bản pháp luật phục vụ cho việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

b) Chi xây dựng văn bản pháp luật để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 10/9/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

II. Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp:

- Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

- Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách để thực hiện. Trường hợp kinh phí được giao không đủ để thực hiện những nhiệm vụ được phân công, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung.

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp

1.1. Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Cơ quan phối hợp: Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

- Thời gian thực hiện: Buổi sáng ngày 08 tháng 01 năm 2014.

1.2. Tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp.

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Từ 16 - 30 tháng 01 năm 2014.

1.3. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

1.4. Tổ chức rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định mới của Hiến pháp để có kế hoạch biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các viện nghiên cứu, trường đại học, học viện và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác có liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

1.5. Việc phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp phục vụ công tác đối ngoại

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban đối ngoại, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

...

2. Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp

2.1. Yêu cầu của việc rà soát văn bản pháp luật

- Rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật do các cơ quan ở trung ương và địa phương ban hành để phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải bị dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp.

- Ưu tiên sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Lập danh mục xác định lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

2.2. Các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị

a) Các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội và bầu cử.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng dân tộc, Ủy ban pháp luật, các Ủy ban khác của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015).

b) Các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chủ tịch nước.

- Cơ quan chủ trì: Chủ tịch nước.

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chủ tịch nước.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan.

- Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2015).

c) Các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: do Chính phủ giao.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban pháp luật và các cơ quan hữu quan.

- Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2015).

d) Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao.

- Cơ quan phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban tư pháp, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan.

- Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015).

đ) Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban tư pháp, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan.

- Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015).

e) Các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Kiểm toán nhà nước

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban tài chính, ngân sách, Ủy ban kinh tế, Ủy ban pháp luật, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan.

- Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015).

g) Văn bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban pháp luật, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan.

- Thời gian thực hiện: trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2014).

2.3. Các văn bản pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Cơ quan thực hiện: Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

2.4. Các văn bản pháp luật về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

2.5. Các văn bản pháp luật về bảo vệ Tổ quốc

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: do Chính phủ giao.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban quốc phòng và an ninh, các Ủy ban có liên quan của Quốc hội.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

2.6. Các văn bản pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế

- Cơ quan chủ trì: Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: do Chính phủ giao.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban đối ngoại, các Ủy ban có liên quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8231/BTC-HCNS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8231/BTC-HCNS

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237160