• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8247/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8247/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8247/VPCP-QHĐP
V/v xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về một số kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi tại Thông báo số 65-TB/VPTW ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị điều chỉnh, bổ sung pháp luật về Tổ chức Quốc hội, Tổ chức chính quyền địa phương để địa phương thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Về đề nghị quy định thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Về đề nghị mở rộng đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ TH, TKBT, CN, NN, KTTH, KGVX, TCCV, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8247/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 31/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8247/VPCP-QHĐP

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393100