• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Công văn 825/BNG-CNV năm 2020 về đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Công văn 825/BNG-CNV
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825/BNG-CNV
V/v đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1481/VPCP-QHQT ngày 27/02/2020, Bộ Ngoại giao xin đính chính nội dung tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 ca Thủ tưng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam như sau:

Khoản 2 Điều 5 viết là: “2. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây:...”.

Nay xin sửa lại là: “2. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Th tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây:...”./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, c
ác Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Ch
ính phủ;
- HĐND, UBND c
ác tnh, thành ph trực thuộc trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Tng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Văn ph
òng Quốc hội;
- Hội đ
ng Dân tộc và các Ủy ban ca Quc hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện kiểm sát nhân dân ti cao;
- Kiểm toán nh
à nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ng
ân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân h
àng phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của c
ác đoàn thể;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn v trực thuộc, Công báo;
- Lưu: HC, CNV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bùi Thanh Sơn

 

Điều 5. Quy trình thẩm định, cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
...

2. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây:

a) Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị;

b) Trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi cho các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 825/BNG-CNV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Bùi Thanh Sơn
Ngày ban hành: 10/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/03/2020   Số công báo: Từ số 295 đến số 296
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 825/BNG-CNV

425

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437161