• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 8255/VPCP-KTTH năm 2018 về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8255/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8255/VPCP-KTTH
V/v Sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 5712/BCT-TC ngày 19 tháng 7 năm 2018), ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 2987/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 8 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5644/BKHĐT-KTNN ngày 15 tháng 8 năm 2018) về việc sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình và cơ quan liên quan rà soát, tính toán tổng thể, đồng bộ những tồn tại của các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang tại các địa phương trên và nhu cầu đầu tư dự án điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang; nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên (Bản chụp kèm theo) tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, NN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8255/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 31/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8255/VPCP-KTTH

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393102