• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 8267/BTC-TCHQ năm 2014 về thanh khoản nguyên liệu sản xuất xuất khẩu và phạt chậm nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu đã thực xuất khẩu sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8267/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8267/BTC-TCHQ
V/v thanh khoản NLSXXK

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty CP Bao bì kim loại Vina Can Sài Gòn.
(KCN Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai)

Trả lời công văn số 27/2014/CV-VNC Sài Gòn ngày 20/05/2014 của Công ty Cổ phần Bao bì kim loại Vina Can Sài Gòn và công văn số 1139/HQĐNa-TXNK của Cục Hải quan Đồng Nai kiến nghị về thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu SXXK và phạt chậm nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu SXXK đã thực xuất khẩu sản phẩm; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thanh khoản, hoàn thuế: Giao Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra, xác định: nếu Công ty Cổ phần Rexam A.B.M (đơn vị nhận sáp nhập) đã xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ chính nguyên liệu do Công ty cổ phần Bao bì kim loại Vina Can Sài Gòn (đơn vị sáp nhập) nhập khẩu thì xem xét giải quyết cho thanh khoản, hoàn thuế đối với nguyên liệu đã thực đưa vào sản xuất tương ứng với sản phẩm xuất khẩu. Cục Hải quan Đồng Nai chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh khoản, hoàn thuế nêu trên.

2. Về phạt chậm nộp thuế: Giao Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra thực tế doanh nghiệp đã thực xuất khẩu sản phẩm, thanh khoản chậm do lý do khách quan thì xem xét không xử lý phạt chậm nộp.

Riêng tiền phạt chậm nộp thuế GTGT thực hiện theo công văn hướng dẫn số 2629/BTC-TCHQ ngày 03/03/2014 của Bộ Tài chính: Hoàn lại số tiền phạt chậm nộp thuế GTGT đã nộp tương ứng với số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã đưa vào sản xuất xuất khẩu và đã xuất khẩu; Không phải nộp phạt chậm nộp thuế GTGT đối với số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã đưa vào sản xuất xuất khẩu và đã xuất khẩu (nếu chưa nộp).

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8267/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8267/BTC-TCHQ

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236936