• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 8283/VPCP-KTN năm 2013 chuyển đổi công trình "Nút giao thông lập thể Cái Dăm" bằng công trình "đường du lịch nối khu du lịch Hùng Thắng với đường Hạ Long" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8283/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8283/VPCP-KTN
V/v chuyển đổi công trình "Nút giao thông lập thể Cái Dăm" bằng công trình "đường du lịch nối khu du lịch Hùng Thắng với đường Hạ Long"

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 3846/UBND-GT1 ngày 22 tháng 7 năm 2013), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6340/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28 tháng 8 năm 2013), Tài chính (công văn số 11323/BTC-ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2013), Giao thông vận tải (công văn số 8408/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 8 năm 2013) về việc chuyển đổi công trình "Nút giao thông lập thể Cái Dăm" bằng công trình "Đường du lịch nối khu du lịch Hùng Thắng với đường Hạ Long", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các công văn nêu trên, thực hiện quyết toán các công trình và xác định quỹ đất trả cho nhà đầu tư theo đúng quy định. Cần lưu ý rút kinh nghiệm trong việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8283/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8283/VPCP-KTN

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209433