• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 829/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư 27/2013/TT-BYT và Công văn 5127/BHXH-DVT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 829/BHXH-NVGĐ1
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 829/BHXH-NVGĐ1
V/v thanh toán chi phí VTYT theo TT 27/2013/TT-BYT và CV 5127/BHXH-DVT .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục vật tư thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và công văn số 5127/BHXH-DVT ngày 18/12/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2013 của Bộ Y tế.

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đề nghị cơ sở khám chữa bệnh phối hợp thực hiện nội dung Thông tư và công văn nêu trên (đính kèm TT27 và công văn 5127), một số nội dung lưu ý như sau:

1. Danh mục VTYT sử dụng tại cơ sở KCB được xây dựng theo biểu mẫu (đính kèm biểu mẫu và bảng hướng dẫn).

2. Hồ sơ chuyển về Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh để thống nhất Danh mục VTYT (gồm 5 bản chính có đóng dấu giáp lai) theo đường văn bản và file điện tử qua địa chỉ email: toduocbhyt@yahoo.com.vn bao gồm:

- Danh mục VTYT theo mẫu;

- Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện đối với những VTYT sử dụng nhiều lần và VTYT có nhiều chủng loại theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 27/2013/TT-BYT ;

Trường hợp cơ sở KCB không sử dụng những loại VTYT nêu trên, đề nghị gửi thông báo ghi rõ không có loại VTYT sử dụng nhiều lần và VTYT có nhiều chủng loại.

- Kết quả đấu thầu mua sắm VTYT được phê duyệt tại cơ sở KCB (còn hiệu lực).

Trong quá trình thực hiện thanh toán VTYT, nếu có bổ sung, sửa đổi, loại bỏ danh mục, giá VTYT sử dụng tại cơ sở KCB, cơ sở KCB có trách nhiệm xây dựng danh mục VTYT sửa đổi, bổ sung, loại bỏ theo mẫu chuyển Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh để thống nhất danh mục theo đúng quy định nêu trên.

Khi xây dựng danh mục VTYT sửa đổi, bổ sung, loại bỏ nếu kết quả đấu thầu mua sắm VTYT vẫn còn hiệu lực và nếu không phát sinh thêm các loại VTYT sử dụng nhiều lần và VTYT có nhiều chủng loại thì không bổ sung kết quả đấu thầu mua sắm VTYT; biên bản hoặc thông báo đã nêu trên.

3. Định kỳ hằng quý cơ sở KCB báo cáo thống kê tổng hợp chi phí VTYT tại cơ sở KCB theo mẫu quy định (gồm 5 bản chính có đóng dấu giáp lai) gởi về Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh theo đường văn bản và file điện tử qua địa chỉ email: toduocbhyt@yahoo.com.vn

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết kịp thời.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXHVN (để báo cáo);
- Sở Y tế ( để phối hợp);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, NVGĐ1(270).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 829/BHXH-NVGĐ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lưu Thị Thanh Huyền
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 829/BHXH-NVGĐ1

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244137