• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 829/TTg-QHQT năm 2014 tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADP) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 829/TTg-QHQT
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/TTg-QHQT
V/v tham gia dự án HTKT tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3018/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) tư vấn và chính sách vùng do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia dự án HTKT tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) "Triển khai khung chiến lược và Kế hoạch hành động về phát triển nguồn nhân lực Tiểu vùng Mê Công m rộng (GMS)" giai đoạn II (Dự án), trị giá 2.050.000 USD do ADB viện trợ không hoàn lại (trong đó Chính phủ các nước GMS đóng góp bằng hiện vật tương đương 300.000 USD).

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phi hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tham gia thực hiện Dự án cùng các nước GMS.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan đầu mối và quản lý về Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng GMS, gửi thư "Không phản đi" tới ADB và khng định Việt Nam tham gia thực hiện Dự án nói trên./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Ch nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 829/TTg-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 829/TTg-QHQT

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233545