• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 8293/CT-HTr năm 2015 về giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 8293/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THU
CỤC THU
TP HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8293/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
(Địa chỉ: 171 Tây Sơn, Quận Đng Đa, Hà Nội)
MST: 0102903699

Trả lời công văn số 130/VKHTLVN-TCKT ngày 29/01/2015 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điều 2 Chương I quy định người nộp thuế:

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gm:

...

b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tt cả các lĩnh vực.

...”

+ Tại Khoản 5 Điều 3 Chưong II quy định phương pháp tính thuế.

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ:

+ Tại Điều 1 Chương I quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp:

"Điu 1: Sửa đi, b sung tiết e, đim 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điu 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau:

...

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

...

- Khoản chi có tính cht phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi h trợ điu trị; chi h trợ b sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, m đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi h trợ chi phí đi lại ngày l, tết cho người lao động và nhng khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tng số chi có tính cht phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

...”

+ Tại Điu 22 Chương V quy định hiệu lực thi hành:

"Thông tư này có hiệu lực thi hành k từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. "

Căn cứ các quy định trên, trường hp Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thuộc đi tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, không áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì được áp dụng quy định tại Điều 1 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính khi xác định chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ tính thuế từ năm 2014.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;

-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8293/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 05/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8293/CT-HTr

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286527