• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 8312/TCHQ-CCHĐH năm 2014 thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải Quan-Doanh Nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết định 1005/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8312/TCHQ-CCHĐH
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8312/TCHQ-CCHĐH
V/v thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác HQ-DN theo hướng dẫn tại Quyết định 1005/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 của Hải quan Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ trên, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã triển khai một số công việc cụ thể như: (i) Ban hành “Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015” theo Quyết định số 3338/QĐ-TCHQ ngày 7/10/2013; (ii) Ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác theo Quyết định số 1005/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2014; (iii) Tổ chức Hội nghị tập huấn về phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp (ngày 21/5/2014 tại trụ sở TCHQ) nhằm phổ biến các văn bản mới, nâng cao nhận thức và hướng dẫn về công tác phát triển quan hệ đối tác trong thời gian tới; (iv) Phối hợp với chuyên gia của WCO thuộc dự án Norad tổ chức một số hội thảo giới thiệu về công tác phát triển quan hệ đối tác và kỹ năng tham vấn cho cơ quan hải quan các cấp; (v) Xúc tiến thành lập Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp tại cơ quan Tổng cục và Tổ tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp tại các cục Hải quan tỉnh/thành phố nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác tại cơ quan hải quan các cấp; (vi) Đưa công tác tham vấn trở thành công cụ hữu dụng trong quan hệ đối tác theo các chuẩn mực của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tại Công ước Kyoto sửa đổi mà Việt Nam đã tham gia vào năm 2008.

Qua theo dõi, tổng hợp thông tin từ các cục Hải quan tỉnh/thành phố, Tổng cục nhận thấy đại đa số các đơn vị chưa triển khai nội dung phát triển quan hệ đối tác theo Quyết định số 1005/QĐ-TCHQ .

Để thúc đẩy công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, Tổng cục đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Thành lập Tổ tư vấn về Hải quan - Doanh Nghiệp thuộc phòng Nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; Bố trí nhân sự phù hợp ở cả cấp Cục và Chi cục, lập danh sách thông báo về Tổng cục (qua đầu mối Ban Cải cách hiện đại hóa).

2. Lập danh sách doanh nghiệp có quá trình chấp hành tốt pháp luật hải quan trên địa bàn quản lý và lựa chọn các doanh nghiệp thuộc Nhóm các doanh nghiệp có số tờ khai xuất nhập khẩu và số thuế nộp ngân sách nhà nước chiếm 70-80% tổng số tờ khai xuất nhập khẩu và số thuế nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan và thực hiện ký văn bản thỏa thuận đối tác với doanh nghiệp.

3. Xác định từ 1 - 2 chủ đề phù hợp với chính sách phát triển tại địa phương và tình hình diễn biến tại địa bàn quản lý để thực hiện chương trình đối tác chuyên đề với doanh nghiệp đối tác, ưu tiên cho năm 2014.

4. Xây dựng kế hoạch triển khai quan hệ đối tác cho nửa cuối năm 2014, trong đó xác định các hoạt động cụ thể ưu tiên triển khai tại đơn vị, báo cáo về Tổng cục Hải quan qua đơn vị đầu mối (Ban Cải cách hiện đại hóa).

5. Đánh giá tình hình tại địa phương theo Bản đánh giá thực trạng gửi kèm để Tổng cục có phương án hỗ trợ tiếp theo.

Các nội dung báo cáo nêu trên gửi về Tổng cục trước ngày 15/7/2014. Bản mềm gửi qua hòm thư: bancchdh@customs.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ với Tổng cục (qua Ban Cải cách hiện đại hóa) để được hỗ trợ.

Đầu mối liên hệ: Đ/c Trần Thị Thanh Bình - Ban Cải cách hiện đại hóa, ĐT: 04.4520606 (máy lẻ 8334)/0982 687768, Fax: 04.39440634./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8312/TCHQ-CCHĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8312/TCHQ-CCHĐH

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238070