• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 8319/BTC-TCT năm 2013 tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8319/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8319/BTC-TCT
V/v tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW.

 

Để phòng chống hành vi gian lận thương mại, khấu trừ, khai tăng, khai khống, khai sai đối với hàng hóa xuất khẩu về giá trị, số lượng, chủng loại, chất lượng....để thực hiện hành vi sai về hoàn thuế, khấu trừ GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Đưa các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, tiêu dùng... xuất khẩu có dấu hiệu rủi ro: là doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu không phải doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có thời gian hoạt động ít hơn 03 năm; có vốn chủ sở hữu ít hơn quy mô kinh doanh trên 03 lần; có cơ sở vật chất (trụ sở, hệ thống kế toán, phương tiện vận tải) có lực lượng lao động không tương xứng với quy mô kinh doanh; cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu không mua hàng hóa trực tiếp từ cơ sở sản xuất kinh doanh mà mua qua các khâu trung gian; doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ (căn cứ cơ sở dữ liệu quản lý của ngành thuế); doanh nghiệp đã có vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong vòng 24 tháng.... vào danh mục các doanh nghiệp có rủi ro cao để thực hiện kiểm tra, kiểm soát hải quan.

2. Các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan phải tổ chức kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro; kiểm tra đảm bảo tính đầy đủ, tính thống nhất của các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan và hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật, (số, ngày của hợp đồng xuất khẩu; hóa đơn mua bán hàng hóa; số, ngày chứng từ vận tải...). Thực hiện và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa khi thực hiện việc xác nhận “thực xuất” trong tờ khai hải quan làm căn cứ cho cơ quan Thuế xem xét hoàn thuế GTGT theo quy định.

3. Tăng cường công tác thanh tra hải quan và điều tra chống buôn lậu đối với các doanh nghiệp có độ rủi ro cao về xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu sang các nước có chung biên giới đường bộ. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có vi phạm về khai Hải quan liên quan tới công tác hoàn thuế GTGT của cơ quan thuế thì chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế để có biện pháp xử lý kịp thời, nếu có dấu hiệu tội phạm cần chuyển ngay cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

4. Tổng cục Hải quan cần quán triệt nội dung Công văn này tới các Cục, Chi cục và công chức Hải quan để việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để biết và phối hợp thực hiện);
- Vụ CST, PC BTC;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, TTr 3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

- Điểm này được hướng dẫn bởi Công văn 5180/TCHQ-GSQL năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại điểm 2 công văn số 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt nội dung công văn của Bộ và tổ chức thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn sau:

1/ Đối với các lô hàng xuất khẩu là nông, lâm, thủy, hải sản khi được Hệ thống hoặc lãnh đạo Chi cục quyết định phân vào luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa), công chức Hải quan phải thực hiện đúng quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa tại Điều 11 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Điều 14 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Điều 13 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại, Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại. Trong đó chú ý kiểm tra sự phù hợp, tính đầy đủ, tính thống nhất của các thông tin khai báo trên tờ khai hải quan và các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật; kiểm tra số, ngày của Hợp đồng xuất khẩu; kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa…, thực hiện việc ghi đầy đủ kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra lô hàng.

2/ Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác giám sát đối với hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu của doanh nghiệp có rủi ro cao. Theo đó, sau khi đã thực hiện đúng quy định tại Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, Điều 20 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan (công văn số 1454/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2011, số 3432/TCHQ-GSQL ngày 19/7/2011 của Tổng cục Hải quan), thì Lãnh đạo Chi cục kiểm tra, ký tên và đóng dấu Chi cục bên cạnh chữ ký và dấu của công chức thừa hành tại ô 31 (xác nhận của hải quan giám sát) mẫu tờ khai HQ/2012-XK ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính. Mẫu dấu Chi cục sử dụng là mẫu dấu vuông nghiệp vụ - mẫu số 2 "Tên Chi cục Hải quan" ban hành kèm theo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn./.

Xem nội dung VB
- Điểm này được hướng dẫn bởi Công văn 5414/TCHQ-GSQL năm 2013

Ngày 30/8/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5180/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện điểm 2 công văn số 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính tăng cường quản lý đối với các DN xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản. Liên quan đến nội dung tại điểm 2 công văn số 5180/TCHQ-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

Sau khi đã thực hiện đúng quy định tại Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, Điều 20 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan (công văn số 1454/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2011, số 3432/TCHQ-GSQL ngày 19/7/2011 của Tổng cục Hải quan), thì Lãnh đạo Chi cục kiểm tra, ký tên và đóng dấu Chi cục bên cạnh chữ ký và dấu của công chức thừa hành tại ô 31 (xác nhận của hải quan giám sát) trên mẫu tờ khai HQ/2012-XK ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính áp dụng đối với thủ tục hải quan truyền thống và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính áp dụng đối với thủ tục hải quan điện tử.

Các nội dung hướng dẫn khác tại công văn số 5180/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2013 không thay đổi./.

Xem nội dung VB
Điểm này được hướng dẫn bởi Công văn 5180/TCHQ-GSQL năm 2013
Điểm này được hướng dẫn bởi Công văn 5414/TCHQ-GSQL năm 2013
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8319/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8319/BTC-TCT

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
198002