• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8320/VPCP-V.III năm 2013 phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8320/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8320/VPCP-V.III
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, Nội vụ;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Văn phòng Quốc hội có Công văn số 1803/VPQH-TH ngày 01 tháng 10 năm 2013 và Công văn số 1804/VPQH-TH ngày 01 tháng 10 năm 2013 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

I. Đối với các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung vào Phiên họp thứ 22, bao gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về việc xử lý khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí nộp tập trung về Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2012.

2. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về việc ký Công ước chống tra tấn.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị, trình:

a) Tờ trình của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh;

b) Tờ trình của Chính phủ về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư CapeTown).

4. Sau khi các Tờ trình (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 100 bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 07 tháng 10 năm 2013, đồng gửi 05 bản tới Văn phòng Chính phủ.

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của cơ quan Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các Bộ, cơ quan căn cứ theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của các cơ quan Quốc hội.

Đề nghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật đến địa chỉ: Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, email: vanthuqh@qh.gov.vn và Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

II. Đối với các nội dung mà Chủ tịch Quốc hội quyết định không tổ chức họp cho ý kiến tại Phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các cơ quan chuẩn bị và gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản, như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

2. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các UB của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, QHQT, KTTH, TCCV, V.I;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8320/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8320/VPCP-V.III

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209517