• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 8323/BTC-TCDN năm 2013 về báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Bộ Tài chính

Tải về Công văn 8323/BTC-TCDN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8323/BTC-TCDN
V/v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2012.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Điều 168 Luật Doanh nghiệp khoản 7 Điều 10, khoản 3 Điều 24, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh), các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là tập đoàn, tổng công ty); các Công ty TNHH 1TV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi tắt là công ty mẹ - con), các công ty TNHH 1TV độc lập (sau đây gọi tắt là công ty độc lập); các công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước (bao gồm: tập đoàn cổ phần, tổng công ty cổ phần, công ty mẹ - con cổ phần, công ty độc lập cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư) hiện do Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên):

1. Đối với các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (theo các Phụ lục số 1; 2; 3) của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý);

- Phân tích, đánh giá đối với các Doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích; các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư. Nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông qua Người đại diện để chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên (báo cáo chung theo Phụ lục số 4).

2. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập, công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên:

- Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (theo Phụ lục số 4) gửi Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp. Riêng các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con báo cáo đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

- Nêu những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

3. Thời hạn nộp báo cáo:

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội trước ngày 10/9/2013 (kèm theo thư điện tử về địa chỉ: nguyenthithuphuong1@mof.gov.vn).

Mọi thông tin, vướng mắc xin liên hệ: Nguyễn Thị Thu Phương điện thoại: 04.22.20.28.28/5002; Di động: 01686.909.090.

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp lấy mẫu biểu báo cáo được đăng tải kèm theo công văn này tại mục Thông báo trên Trang chủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Điều 168. Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

1. Nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo các nguyên tắc sau đây:

a) Thực hiện quyền chủ sở hữu với vai trò là người đầu tư vốn;

b) Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước;

c) Tách biệt chức năng thực hiện các quyền chủ sở hữu với chức năng quản lý hành chính nhà nước;

d) Tách biệt thực hiện quyền chủ sở hữu đối với quyền chủ động kinh doanh của doanh nghiệp; tôn trọng quyền kinh doanh của doanh nghiệp;

đ) Thực hiện thống nhất và tập trung các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn.

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước; cách thức và tiêu chí đánh giá hiệu quả và thực trạng bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; cơ chế phối hợp, kiểm tra và đánh giá đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; các chủ trương, biện pháp sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Định kỳ hằng năm, Chính phủ trình Quốc hội báo cáo tổng hợp về thực trạng kinh doanh vốn sở hữu nhà nước, thực trạng bảo toàn và phát triển giá trị vốn đầu tư và tài sản sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính

...

7. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích được giao, về tình hình tài chính các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong phạm vi toàn quốc. Xem xét cụ thể báo cáo tài chính của tập đoàn kinh tế nhà nước khi được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Phối hợp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

...

Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính

...

3. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích được giao của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong phạm vi toàn quốc. Phối hợp với các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc.
...

Điều 32. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính

...

2. Phối hợp với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8323/BTC-TCDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 27/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8323/BTC-TCDN

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206015