• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức

Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Chính sách đối với cán bộ công chức viên chức

 

Công văn 8325/VPCP-KGVX năm 2018 về tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8325/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8325/VPCP-KGVX
V/v tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 3809/BNV-TL ngày 10 tháng 8 năm 2018) về tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với Bộ Nội vụ về việc chưa tích hợp các chính sách quy định tại Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo vào nội dung tích hợp dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định: số 116/2010/NĐ-CP , số 64/2009/NĐ-CP và số 61/2006/NĐ-CP .

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8325/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 31/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8325/VPCP-KGVX

446

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393109