• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp luật về Hội đồng định giá tài sản

 

Công văn 833/VPCP-KTTH năm 2014 vướng mắc trong xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 833/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/VPCP-KTTH
V/v vướng mắc trong xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12609/BTC-QLG ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc vướng mắc và đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 7493/BTP-BTTP ngày 01 tháng 11 năm 2013), Bộ Công an (công văn số 4637/BCA-V19 ngày 25 tháng 11 năm 2013), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (công văn số 3937/VKSTC-V8 ngày 07 tháng 11 năm 2013), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng và ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn về Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

2. Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, bãi bỏ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngay sau khi Thông tư liên tịch hướng dẫn về Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự được ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL, NC,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 833/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 08/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 833/VPCP-KTTH

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220949