• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 833/VPCP-TH năm 2016 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 833/VPCP-TH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/VPCP-TH
V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
-
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ph;
-
Chủ tịch UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tn Dũng yêu cầu:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Quán triệt nội dung Nghị quyết và văn kiện Đại hội, căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chủ động triển khai các công việc; đng thời khn trương xây dựng Chương trình hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Tham mưu, đề xuất các nội dung cần đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ, bao gồm cả danh mục các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo từng năm từ 2016 đến 2021; gửi Bộ Kế hoạch và Đu tư đ tng hợp.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ trên; khẩn trương dự tho Chương trình hành động của Chính ph thực hiện Nghị quyết Đại hội đi biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổng hợp danh mục các đề án thuộc thm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2016 - 2021; tnh Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2016.

Đây là công việc rất quan trọng, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo thực hiện, bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ công việc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, TH (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 833/VPCP-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 03/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 833/VPCP-TH

2.357

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302290