• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8333/BTC-TCNH năm 2014 thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8333/BTC-TCNH
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8333/BTC-TCNH
V/v thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Vụ Lao động- Tiền lương).

Bộ Tài chính nhận được công văn số 171/STC-TCDN ngày 20/01/2014 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định và đề nghị của Hội đồng Xổ số kiến thiết các khu vực (miền Bắc, miền Trung và miền Nam) về việc thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các Công ty XSKT. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ý kiến đề nghị của các Công ty XSKT:

Các Công ty XSKT đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có hướng dẫn cụ thể về:

- Cách tính toán xác định chênh lệch trả thưởng để xác định quỹ tiền lương và mức tiền lương bình quân thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; điểm b khoản 4 Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

- Cho phép các Công ty XSKT được loại trừ yếu tố khách quan khi tính toán tốc độ tăng lợi nhuận do chính sách quản lý của nhà nước để ổn định thị trường xổ số.

2. Ý kiến của Bộ Tài chính:

Để tạo điều kiện cho các Công ty XSKT thực hiện thống nhất và đảm bảo chế độ quy định của nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến giải đáp vướng mắc của Công ty XSKT khi thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 nêu trên. Trên cơ sở các văn bản pháp lý hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Đối với việc xác định chênh lệch trả thưởng để xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý chuyên trách.

Hoạt động kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh dựa trên kết quả may rủi. Hiện nay các Công ty XSKT chủ yếu là phát hành loại hình xổ số truyền thống nên kết quả kinh doanh, trả thưởng phụ thuộc vào doanh thu bán vé. Trên cơ sở cơ chế tài chính của các Công ty XSKT (Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014), Bộ Tài chính đề xuất cách tính toán theo công thức như sau:

Chênh lệch trả thưởng để tính toán yếu tố khách quan khi xác định NSLĐ và LN

=

 

Chi phí trả thưởng năm thực hiện (bao gồm cả số trích lập hoặc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng - nếu có)

-

Chi phí trả thưởng năm trước liền kề (bao gồm cả số trích lập hoặc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng - nếu có)

 

x

Doanh thu tiêu thụ năm thực hiện

Doanh thu tiêu thụ năm thực hiện

Doanh thu tiêu thụ năm trước liền kề

- Đối với việc xác định tốc độ tăng lợi nhuận để xác định quỹ lương thực hiện của Viên chức quản lý chuyên trách.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thì doanh nghiệp phải đạt mức tăng lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiện năm trước liền kề từ 2 đến 7% thì mới được tăng hệ số tiền lương tăng thêm. Quy định này có vướng mắc cho các Công ty XSKT vì theo Nghị quyết số 68/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số thì hiện nay Bộ Tài chính thực hiện khống chế mệnh giá vé và doanh số phát hành của Công ty XSKT. Do đó, việc tăng trưởng được lợi nhuận theo như quy định nêu trên là khó, đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chấp thuận cho phép các Công ty XSKT được loại trừ yếu tố khách quan này khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của Viên chức quản lý chuyên trách theo như quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu: “Khi xác định quỹ tiền lương, thù lao, công ty được loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm: Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng, giảm vốn nhà nước,... ”

3. Kiến nghị của Bộ Tài chính:

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét có hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Công ty kinh doanh xổ số các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đối với đặc thù của Công ty XSKT khi xác định cơ chế tiền lương theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 theo chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Vụ PC; TCDN;
- HĐXSKT các khu vực;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (20b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền

 

Điều 9. Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách
...

4. Khi xác định quỹ tiền lương và mức tiền lương bình quân thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, công ty loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm:
...

b) Công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc quản lý giá, thực hiện chương trình an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ; tiếp nhận hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với những doanh nghiệp tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đối với công ty kinh doanh xổ số thì loại trừ chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) trả thưởng thực tế trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề.

Việc loại trừ yếu tố khách quan nêu trên được thực hiện theo nguyên tắc: phần lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan phải được lượng hóa và tính toán bằng số liệu cụ thể; các yếu tố khách quan làm tăng thêm lợi nhuận thì phải giảm trừ phần lợi nhuận tăng thêm, các yếu tố khách quan làm giảm lợi nhuận thì được cộng thêm phần lợi nhuận giảm vào chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện làm căn cứ để xác định mức tiền lương bình quân thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách
...

2. Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản bình quân theo tháng, gắn với mức tăng (hoặc giảm) các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề như sau:

a) Công ty bảo đảm đủ các điều kiện: Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; nộp ngân sách theo quy định; lợi nhuận thực hiện trong năm cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề và năng suất lao động bình quân không giảm so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định như sau:

TLbqth = TLcb + Hln x TLcb (2)

Trong đó:

- TLbqth: Mức tiền lương bình quân thực hiện.

- TLcb: Mức lương cơ bản tính theo điểm b, Khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

- Hln: Hệ số tiền lương tăng thêm so với mức lương cơ bản gắn với mức tăng lợi nhuận như sau:

+ Đối với công ty có lợi nhuận thực hiện trong năm dưới 500 tỷ đồng: trường hợp lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề tăng dưới 5% thì Hln được tính tối đa bằng 0,3; lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề tăng từ 5% đến dưới 7% thì Hln được tính tối đa bằng 0,4; lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề tăng từ 7% trở lên thì Hln được tính tối đa bằng 0,5.

+ Đối với công ty có lợi nhuận thực hiện trong năm từ 500 tỷ đồng trở lên: trường hợp lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề tăng dưới 3% thì Hln được tính tối đa bằng 0,3; lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề tăng từ 3% đến dưới 5% thì Hln được tính tối đa bằng 0,4; lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề tăng từ 5% trở lên thì Hln được tính tối đa bằng 0,5.

Trường hợp công ty bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; nộp ngân sách theo quy định; lợi nhuận thực hiện trong năm cao hơn thực hiện của năm trước liền kề, nhưng năng suất lao động bình quân (sau khi loại trừ yếu tố khách quan theo quy định) thấp hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì sau khi xác định mức tiền lương bình quân thực hiện theo công thức (2) công ty phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc: cứ giảm 1% năng suất lao động bình quân thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề thì giảm trừ 1% mức tiền lương bình quân thực hiện của viên chức quản lý. Năng suất lao động bình quân được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Tổ chức in vé xổ số
...

3. Số lượng vé xổ số của từng đợt phát hành vé xổ số do tổ chức phát hành vé xổ số xác định phù hợp với khả năng tiêu thụ, nhu cầu thị trường, khả năng quản lý và đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh.

Trong trường hợp Bộ Tài chính quy định về hạn mức số lượng, giá trị vé xổ số phát hành hoặc khống chế về tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ thì việc in và phát hành vé xổ số của tổ chức phát hành vé xổ số phải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện
...

4. Khi xác định quỹ tiền lương, thù lao theo quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này, công ty được loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm: Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc quản lý giá, thực hiện chương trình an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, chênh lệch trả thưởng thực tế so với thực hiện của năm trước liền kề đối với công ty kinh doanh xổ số.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Quỹ tiền lương thực hiện

...

3. Khi xác định quỹ tiền lương và mức tiền lương bình quân thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này:

a) Công ty loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện, bao gồm:

- Nhà nước can thiệp để bình ổn thị trường hoặc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc yêu cầu tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh.

- Công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ Nhà nước định giá hoặc quản lý giá, thực hiện chương trình an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ; tiếp nhận hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với những doanh nghiệp tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mới. Đối với công ty kinh doanh xổ số thì loại trừ chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) trả thưởng thực tế trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề.

Việc loại trừ yếu tố khách quan nêu trên được thực hiện theo nguyên tắc: phần năng suất lao động, lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan phải được lượng hóa và tính toán bằng số liệu cụ thể; các yếu tố khách quan làm tăng thêm năng suất lao động, lợi nhuận thì phải giảm trừ phần năng suất lao động, lợi nhuận tăng thêm, các yếu tố khách quan làm giảm năng suất lao động, lợi nhuận thì được cộng thêm phần năng suất lao động, lợi nhuận giảm vào chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận thực hiện làm căn cứ để xác định mức tiền lương bình quân thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8333/BTC-TCNH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phan Thị Thu Hiền
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8333/BTC-TCNH

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243946