• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 8346/TCHQ-VP năm 2014 đính chính công văn 7221/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8346/TCHQ-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8346/TCHQ-VP
V/v đính chính công văn

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin.
(Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Ngày 02/06/2014, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) ban hành công văn s 7221/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu.

Do sai sót trong quá trình soạn thảo, Tổng cục Hải quan đính chính nội dung của công văn số 7221/BTC-TCHQ như sau:

“1. Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin lập Bảng thông báo định mức sản phẩm xuất khẩu cho mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay có cùng mã nguyên liệu để sản xuất mặt hàng bột men Zirconium Silicate xuất khẩu từ 23/09/2009 đến trước ngày 01/10/2010”.

Sửa thành:

“1. Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin lập Bảng thông báo định mức sản phẩm xuất khẩu cho mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay có cùng mã nguyên liệu để sản xuất mặt hàng bột men Zirconium Silicate xuất khẩu từ 23/09/2008 đến trước ngày 01/10/2010”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (để phối hợp);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, VP, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8346/TCHQ-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Xuân Huế
Ngày ban hành: 03/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8346/TCHQ-VP

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238131