• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Công văn 8346/VPCP-PL năm 2017 về công tác giám định tư pháp trong chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8346/VPCP-PL
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8346/VPCP-PL
V/v công tác giám định tư pháp trong chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét Báo cáo s 179/BC-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp về một số biện pháp giải quyết những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp phục vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Bộ Tư pháp tại phần II Báo cáo trên;

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện những giải pháp tại phần II Báo cáo trên, đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hin.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan thường trực - Bộ Tư pháp
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, KGVX;
- Lưu: VT, PL (3). Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8346/VPCP-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Bộ Quốc phòng   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8346/VPCP-PL

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365264