• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 8347/VPCP-QHQT năm 2013 điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án "Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8347/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8347/VPCP-QHQT
V/v Điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án "Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 158/TTr-NHNN ngày 18 tháng 9 năm 2013) về việc điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án "Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sửa đổi Hiệp định Tài trợ của Dự án như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Các cơ quan chủ quản của Dự án ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung của các hợp phần tương ứng làm cơ sở để tiếp tục triển khai Dự án.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban quản lý dự án các tỉnh rà soát lại số lượng nhân sự, các nội dung công việc để bố trí cán bộ hợp lý và hiệu quả, sử dụng tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên của Dự án.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB để hoàn tất việc điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8347/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8347/VPCP-QHQT

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209438