• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 8349/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thương mại Trung Quốc về dự án trong lĩnh vực giáo dục sử dụng viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 8349/BKHĐT-KTĐN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8349/BKHĐT-KTĐN
V/v Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với Đoàn công tác của Bộ TM Trung Quốc về các dự án trong lĩnh vực giáo dục sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công hàm ngày 10/10/2017 của Viện Thiết kế công trình điện tử Trung Quốc - là đơn vị được Bộ Thương mại Trung Quốc giao là đầu mối làm việc với các Bộ/ngành, địa phương liên quan của phía Việt Nam về dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu Nhân dân tệ của Chính phủ Trung Quốc.

Theo đề nghị của phía Việt Nam, Bạn sẽ tổ chức 02 đoàn công tác (một đoàn đi Điện Biên, Lai Châu; một đoàn đi Lạng Sơn và Cao Bằng) thời gian khảo sát dự kiến từ 17-24/10, dự kiến thời gian làm việc tại mỗi tỉnh là 04 ngày (gồm cả đi đường).

Căn cứ chương trình đề xuất của phía Trung Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến thu xếp như sau:

Đoàn 1: Xuất phát từ Hà Nội đi khảo sát tại tỉnh Điện Biên (dự kiến từ 17-20/10), sau khi kết thúc đoàn di chuyển sang khảo sát tại tỉnh Lai Châu (dự kiến từ 21-24/10).

Đoàn 2: Xuất phát từ Hà Nội đi khảo sát tại tnh Lạng Sơn (dự kiến từ 17- 20/10), sau khi kết thúc đoàn di chuyển sang khảo sát tại tỉnh Cao Bằng (dự kiến từ 21-24/10).

Đ chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác Trung Quốc, theo ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 08/6/2017 với đại diện quý Ủy ban, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Ủy ban xem xét hỗ trợ, chuẩn bị một số nội dung sau:

- Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, chương trình khảo sát thực địa, đu mối liên hệ, phiên dịch....

- Hỗ trợ thu xếp ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho đoàn trong thời gian làm việc tại mỗi tỉnh.

Ngoài ra, đề nghị tỉnh Điện Biên thu xếp phương tiện và cán bộ liên lạc để đón đoàn tại Hà Nội, đưa đoàn sang tỉnh Lai Châu, tỉnh Lai Châu phụ trách đưa đoàn về Hà Nội; Tỉnh Lạng Sơn thu xếp phương tiện và cán bộ liên lạc để đón đoàn tại Hà Nội, đưa đoàn Sang tỉnh Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phụ trách đưa đoàn về Hà Nội (Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ c cán bộ tham gia 02 đoàn công tác).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi kèm công hàm, chương trình khảo sát và danh sách đoàn (sau khi có danh sách cụ thể của mỗi đoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo tới quý Ủy ban).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Vụ Kinh tế đối ngoại, điện thoại: 08043150, 0982214375; fax: 0438230202; email: vchien1403@,mpi.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NG;
- Sở KHĐT các tỉnh LC, ĐB,CB, LS;
-
Lưu: VT, KTDN.C11

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Lưu Quang Khánh

 

 

Về việc thay đổi Chương trình khảo sát thực địa các dự án về cải thiện điều kiện cơ sở giáo dục các tỉnh Biên gii Việt Nam sử dụng vốn viện trợ của Trung Quốc

Vụ kinh tế đối ngoi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chúng tôi đã nhận được công văn của Quý Vụ về Chương trình làm việc của Đoàn công tác Trung Quốc về dự án Cải thiện điều kiện giáo dục tại các tỉnh biên giới Việt Nam. Do nhận được thông báo muộn, Đoàn công tác không thể sang Việt Nam tiến hành khảo sát theo Chương trình đã sp xếp, mong Quý Vụ thông cảm. Qua chỉ đạo của Bộ thương mại Trung Quốc, kế hoạch sang Việt Nam tiến hành kho sát thực địa từ ngày 14/10, tng thời gian khảo sát là 21 ngày. Vào ngày 16/10, chúng tôi sẽ làm việc với Quý Vụ để giao đổi công việc và sắp xếp lịch làm việc, ngày 17/10 chia thành 2 đoàn bt đầu khảo sát 4 tỉnh phía Bắc, các chương trình khác kéo dài theo sự sắp xếp ban đầu của Quý Vụ, Sau khi kết thúc khảo sát thực địa, chúng tôi sẽ làm việc với Quý Vụ về các công việc cụ thể của Dự án và ký biên bản họp. Chương trình cụ thể xem đính kèm.

Kính đề nghị Quý Vụ hỗ trợ và sớm phúc đáp về kế hoạch làm việc theo như lịch trình ở trên.

Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Vụ.

Viện thiết kế công trình điện tử Trung Quốc

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Đoàn công tác Trung Quốc (21 ngày)

Thời gian

Nội dung làm việc

Số ngày

Ngày 14/10

Bắc Kinh-Hà Nội

1 ngày

Ngày 15/10

Đoàn báo cáo mục đích kho sát, nhiệm vụ và lịch trình với Phòng tham tán kinh tế và thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc.

1 ngày

Ngày 16/10

Làm việc với các cơ quan ch qun của Dự án phía Việt Nam, tiếp thu ý kiến về mục tiêu và kế hoạch tng thể đối với dự án này, tìm hiểu hệ thống chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và trình độ phát triển giáo dục của trường học phía Việt Nam, trao đi và quyết định chương trình làm việc tại hiện hường.

1 ngày

Ngày 17-24/10

Đi Điện Biên (5 trường mầm non và trường học), Lai Châu (5 trường mầm non và trường học), Lạng Sơn (14 trường mầm non và trường học) , Cao Bằng (9 trưng mầm non và trường học) khảo sát thực địa, làm việc với các cơ quan chủ quản tại địa phương, thu thập số liệu, lập phương án kỹ thuật, dự tho biên bn cuộc họp, làm tốt công tác chuẩn bị cho việc thương thảo với phía Việt Nam.

8 ngày (kế hoạch cũ là 16 ngày)

Ngày 25-27/10

Tiến hành trao đi và thảo luận sơ bộ với các cơ quan chủ qun dự án phía Việt Nam về phương án kỹ thuật và biên bản cuộc họp (bản dự thảo), đồng thời thống nhất ý kiến sơ bộ.

3 ngày

Ngày 28-29/10

Báo cáo cho phòng Tham tán kinh tế và Thương mại Trung Quốc về tình hình làm việc và kết quả thương thảo với phía Việt Nam, chỉnh sửa hồ sơ liên quan theo ý kiến của Phòng tham tán Kinh tế và Thương mại Trung Quốc và trình lên Vụ viện trợ nước ngoài, Bộ Thương mại Trung Quốc để phê duyệt.

1 ngày

Ngày 30-31/10

Khảo sát thị trường vật tư xây dựng và thiết bị của địa phương, tìm hiu nguồn hàng và giá cả. Làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc tại địa phương, thu thập tài liệu liên quan.

2 ngày

Ngày 1/11

Làm việc với các cơ quan quy hoạch, giao thông, cơ quan chính quyền, cấp điện .v..v của địa phương, thu thập các yêu cầu và quy định liên quan tại địa phương. Tìm hiểu tình hình pháp luật và quy định của địa phương. Tìm hiểu tình hình thuế và thuế xuất nhập khẩu.

1 ngày

Ngày 2/11

Hai bên ký biên bản cuộc họp

1 ngày

Ngày 3/11

Hà Nội - Bắc Kinh

1 ngày

Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8349/BKHĐT-KTĐN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Lưu Quang Khánh
Ngày ban hành: 11/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8349/BKHĐT-KTĐN

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365209