• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách trợ giúp xã hội


 

Công văn 8381/VPCP-KGVX năm 2015 về chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8381/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8381/VPCP-KGVX
V/v chi trả chính sách trợ giúp xã hội hng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Bộ Tài chính.

Xét đề ngh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 49/BC-LĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015, s 81/BC-LĐTBXH ngày 06 tháng 10 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 10054/BTC-HCSN ngày 23 tháng 7 năm 2015), Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 2278/BTTTT-BC ngày 20 tháng 7 năm 2015) và của các địa phương về thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể quy trình cung cấp dịch vụ, phí dịch vụ chi trả và các nội dung khác có liên quan đối với thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KGVX(3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8381/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 14/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Theo công văn số 8381/VPCP-KGVX năm 2015 thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể quy trình cung cấp dịch vụ, phí dịch vụ chi trả và các nội dung khác có liên quan đối với thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện.

Từ khóa: Công văn 8381/VPCP-KGVX

640

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
292891