• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 842/TTr-HCTH năm 2013 báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 842/TTr-HCTH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/TTr-HCTH
V/v: Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục; Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra của Sở, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Sở.

- Số lượng cộng tác viên thanh tra:

+ Mầm non:

+ Tiểu học:

+ Trung học cơ sở:

+ Trung học phổ thông:

+ Cán bộ, chuyên viên các phòng, ban của Sở:

+ Cán bộ, chuyên viên của phòng giáo dục và đào tạo:

+ Khác (nếu có):

- Địa chỉ, số điện thoại, Email liên hệ, Website của Thanh tra Sở (nếu có).

(Thống kê về đội ngũ cán bộ thanh tra theo Phụ lục gửi kèm Công văn).

2. Các khó khăn, vướng mắc về đội ngũ cán bộ thanh tra trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ; Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT và các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Báo cáo của đơn vị gửi về địa chỉ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25/10/2013 (đồng thời gửi theo địa chỉ Email: nvson@moet.edu.vn).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu TTr.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Đặng Thị Thu Huyền

 

Tên đơn vị:............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHỤ LỤC

Thống kê về đội ngũ cán bộ thanh tra sở giáo dục và đào tạo
(Kèm theo Công văn số …../TTr ngày /10/2013)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Ngạch công chức, viên chứ

Số năm làm công tác thanh tra hoặc cộng tác viên thanh tra

Địa chỉ liên hệ (ĐTCQ, ĐTDĐ, Email…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  tháng  năm 2013
GIÁM ĐỐC SỞ
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(6) Ghi rõ trình độ và chuyên ngành được đào tạo như: cử nhân văn, thạc sỹ quản lý giáo dục, tiến sỹ luật hoặc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ngành khác…

(7) Ghi rõ trình độ sơ cấp, trung cấp hay cao cấp lý luận chính trị.

(8) Ghi rõ ngạch công chức, viên chức như: thanh tra viên, thanh tra viên chính vv…

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 842/TTr-HCTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Đặng Thị Thu Huyền
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 842/TTr-HCTH

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210195