• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 8420/VPCP-KTTH năm 2013 tình hình hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8420/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8420/VPCP-KTTH
V/v tình hình hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2012

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11721/BTC-TCDN ngày 03 tháng 9 năm 2013 về báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2012, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan quyết định cổ phần hóa trong việc thực hiện quyết toán doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hội đồng thành viên các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm thu hồi các khoản thu theo quy định về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đúng thời gian quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Trường hợp các doanh nghiệp chậm nộp các khoản thu về Quỹ thì tính lãi chậm nộp theo quy định.

3. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chưa thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định thì Ban Lãnh đạo (Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc) chịu trách nhiệm về việc chưa hoàn thành nhiệm vụ và phải thực hiện theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

4. Giao Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển Quỹ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Văn phòng chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, ĐMDN, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8420/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8420/VPCP-KTTH

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209970