• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

 

Công văn 8425/VPCP-KGVX năm 2013 đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8425/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8425/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1177/TTr-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 2910/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 về việc đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh, thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực cho đồng bào Khmer Nam Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương giao Trường Đại học Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa - xã hội ở Nam Bộ.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa những nội dung phù hợp của Đề án đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, thuộc Trường Đại học Trà Vinh, thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực cho đồng bào Khmer Nam Bộ vào nội dung các Dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Trà Vinh;
- Trường Đại học Trà Vinh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: PL, TH; Cổng TTgCP; các Vụ: PL, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8425/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8425/VPCP-KGVX

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209640