• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 843/TTr-HCTH năm 2013 báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về Công văn 843/TTr-HCTH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/TTr-HCTH
V/v: Báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Thanh tra

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, TCCN

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tranh của đơn vị, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức

- Tên của tổ chức thanh tra (Phòng Thanh tra, Ban Thanh tra…);

- Số quyết định thành lập (nếu có); Nêu rõ thanh tra là bộ phận độc lập hay được ghép với Phòng (Ban) khác;

- Số lượng công chức, viên chức hoặc người lao động đã ký hợp đồng không xác định thời hạn với trường của Phòng (Ban) thanh tra, trong đó:

+ Số chuyên trách

+ Số kiêm nhiệm công tác khác

+ Số cộng tác viên thanh tra (nếu có)

- Địa chỉ, số điện thoại, Email liên hệ, Website của tổ chức Thanh tra (nếu có);

(Thống kê về đội ngũ cán bộ Thanh tra của đơn vị theo Phụ lục gửi kèm Công văn).

2. Các khó khăn, vướng mắc về việc thành lập, tổ chức thanh tra và lực lượng thanh tra của đơn vị theo quy định của Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT và các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Báo cáo của đơn vị gửi về địa chỉ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25/10/2013 (đồng thời gửi theo địa chỉ Email: nvson@moet.edu.vn).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Bùi Văn Ga (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu TTr.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Đặng Thị Thu Huyền

 

Tên đơn vị:............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHỤ LỤC

Thống kê về đội ngũ cán bộ thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp
 (Kèm theo Công văn số …../TTr  ngày  /10/2013)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Ngạch công chức, viên chức, HĐLĐ

Số năm làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra

Địa chỉ liên hệ (ĐTCQ, ĐTDĐ, Email…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., Ngày  tháng 10 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(6) Ghi rõ trình độ và chuyên ngành được đào tạo, ví dụ như: cử nhân văn, thạc sỹ quản lý giáo dục, tiến sỹ luật hoặc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ngành khác…

(7) Ghi rõ trình độ sơ cấp, trung cấp hay cao cấp lý luận chính trị.

(8) Ghi rõ là công chức, viên chức hoặc người lao động đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với trường

 

Tên đơn vị:............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHỤ LỤC

Thống kê về đội ngũ cán bộ thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp
 (Kèm theo Công văn số …../TTr  ngày  /10/2013)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Ngạch công chức, viên chức, HĐLĐ

Số năm làm công tác thanh tra hoặc cộng tác viên thanh tra

Địa chỉ liên hệ (ĐTCQ, ĐTDĐ, Email…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., Ngày  tháng 10 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(6) Ghi rõ trình độ và chuyên ngành được đào tạo, ví dụ như: cử nhân văn, thạc sỹ quản lý giáo dục, tiến sỹ luật hoặc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ngành khác.

(7) Ghi rõ trình độ sơ cấp, trung cấp hay cao cấp lý luận chính trị.

(8) Ghi rõ là công chức, viên chức hoặc người lao động đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với trường

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 843/TTr-HCTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Đặng Thị Thu Huyền
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 843/TTr-HCTH

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210196