• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 844/GSQL-GQ1 năm 2014 về xuất khẩu phần mềm qua Internet do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 844/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 844/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu phần mềm qua Internet

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính - Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Trả lời Phiếu hỏi đáp số 613/BTC-THTK ngày 13/6/2014 của Cục Tin học và Thống kê tài chính về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 4 Luật Hải quan quy định: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm tất cả động sản có mã số và tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động của Hải quan”.

Đối với phần mềm, hiện nay chưa có mã số trong danh mục HS và danh mục biểu thuế; phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng Internet không qua địa bàn giám sát hải quan; căn cứ Điều 2, khoản 2 Điều 4 Luật Hải quan nêu trên thì việc xuất khẩu, nhập khẩu phần mềm qua mạng Internet không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan.

Vì vậy, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan đối với việc gia công xuất khẩu phần mềm cho nước ngoài qua mạng Internet.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm tất cả động sản có mã số và tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

*Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật Hải quan sửa đổi 2005

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.”*
...
Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm tất cả động sản có mã số và tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 844/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 844/GSQL-GQ1

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238051