• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 8451/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện quy định về khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 8451/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8451/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện quy định về khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH2016 ngày 6/4/2016 có hiệu lực từ ngày 1/9/2016 thì “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”. Do vậy, Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh không đáp ứng quy định nêu trên nên không được coi là khu phi thuế quan theo quy định của Luật này.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng trị và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp các vướng mắc phát sinh khi thực hiện quy định nêu trên, kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục: Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Vụ Chính sách Thuế (BTC);
- Cục Thuế XNK (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8451/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 01/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8451/TCHQ-GSQL

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
321428