• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


 

Công văn 8479/VPCP-KGVX năm 2018 về tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8479/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8479/VPCP-KGVX
V/v tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ (bản chụp kèm theo) và hoàn thiện Báo cáo gửi Quốc hội.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng ký Báo cáo của Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB về các vấn đề xã hội của QH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP,TH;
- Lưu: VT, KGVX (03). PL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8479/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8479/VPCP-KGVX

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393393