• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Công văn 85/TTg-CN năm 2018 về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 85/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/TTg-CN
V/v chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 65/TTr-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 6669/BTP-PLHSHC ngày 27 tháng 12 năm 2017), Tài chính (Công văn số 17460/BTC-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 ) và Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10515/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 12 năm 2017) về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành- Bộ Xây dựng như đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nêu trên đảm bảo mục tiêu cơ cấu tổ chức, bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả, không ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 85/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 85/TTg-CN

390

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373066