• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Công văn 8510/UBND-VX năm 2016 về đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Công văn 8510/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 8510/UBND-VX
V/v đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính.

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

y ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 873/STTTT-VP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xem xét, y quyền thực hiện thủ tục hành chính;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ủy quyền để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 03 th tục hành chính:

- Thủ tục: Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

- Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài).

- Thủ tục: Phát hành thông cáo báo chí.

2. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị có liên quan thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Phạm Đăng Quyền (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tnh;
- Phó CVP Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.
BC/2016/Ngọc.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Đình Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8510/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đình Minh
Ngày ban hành: 03/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8510/UBND-VX

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327642