• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Công văn 858/BCĐTƯVSATTP năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm do Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương ban hành

Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TW VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/BCĐTƯVSATTP
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương, Thành viên Ban chỉ đạo;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Ban chỉ đạo;
- Bộ Tài Chính, Thành viên Ban chỉ đạo.

Ngày 02 tháng 2 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành để thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Theo đó, để hướng dẫn thực hiện Nghị định, Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương kính đề nghị:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương trong phạm vi, quyền hạn của mình hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP .

2. Bộ Tài Chính chỉ đạo cơ quan hải quan triển khai thực hiện quy định mới về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu quy định tại Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, đặc biệt lưu ý tổ chức triển khai kiểm tra giảm đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Bộ Y tế kính thông báo để Quý Bộ được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (đ
b/c);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP;
- Lưu: VT, ATTP.

TL. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thanh Long

 

 

Điều 16. Phương thức kiểm tra

Việc kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

1. Phương thức kiểm tra giảm, theo đó kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên.

2. Phương thức kiểm tra thông thường, theo đó chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu.

3. Phương thức kiểm tra chặt, theo đó kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

1. Trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra giảm:

a) Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này;

b) Cơ quan hải có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 01 (một) năm để kiểm tra hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông quan hàng hóa. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu.

2. Trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra thông thường:

a) Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này đến cơ quan kiểm tra nhà nước hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia phân hệ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương (nếu đã áp dụng);

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu;

c) Chủ hàng có trách nhiệm nộp Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra chặt:

a) Thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo yêu cầu và ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu;

c) Chủ hàng có trách nhiệm nộp Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

4. Trường hợp ra Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này, cơ quan kiểm tra nhà nước quyết định các biện pháp xử lý theo các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật an toàn thực phẩm và báo cáo kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu với Bộ quản lý chuyên ngành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 858/BCĐTƯVSATTP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 858/BCĐTƯVSATTP

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375625