• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Công văn 8594/BNN-TCLN năm 2015 về tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách công tác quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 8594/BNN-TCLN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8594/BNN-TCLN
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách công tác quản lý bảo vệ rừng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, khai thác, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật còn diễn ra phức tạp, đặc biệt là các hành vi chặt phá rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép vẫn còn diễn ra và gây hậu quả nghiêm trọng ở một số địa phương.

Để ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm tình trạng trên, đồng thời, khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Chỉ thị số 1685/CT-TTg , ngày 27/9/2011, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) duy trì hoạt động, thực hiện quy chế, phương án phối hợp chặt chẽ, tổ chức thường trực tại hiện trường, thường xuyên phối hợp chính quyền cơ sở, hỗ trợ chủ rừng tăng cường kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, các chủ rừng, cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm để phá rừng, cháy rừng; rà soát, kiểm kê thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng bị chặt phá, lấn chiếm; sử dụng sai mục đích, hoặc chuyển mục đích sử dụng trái quy định của pháp luật để phục hồi rừng, đặc biệt tại các công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp.

3. Khẩn trương thực hiện việc tổ chức sắp xếp, đổi mới Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1938/QĐ-TTg , ngày 28/10/2014, về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2014 - 2020”; Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 về phê duyệt “Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2014-2020”. Đồng thời triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch triển khai, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, TCLN (66).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8594/BNN-TCLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 20/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8594/BNN-TCLN

431

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295487