• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8604/VPCP-DMDN về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8604/VPCP-DMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8604/VPCP-DMDN
V/v kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12761/BTC-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2021 về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm và tăng cường công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp được giao quản lý (đặc biệt là những doanh nghiệp mất an toàn hoặc có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, kết quả kinh doanh lỗ, có lỗ lũy kế); xử lý vi phạm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và quy định pháp luật.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đối với những doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu : VT, ĐMDN (3) Minh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8604/VPCP-DMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 24/11/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8604/VPCP-DMDN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
495534