• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

Công văn 861/TCLN-KHTC năm 2018 về tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Tải về Công văn 861/TCLN-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/TCLN-KHTC
V/v tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn vi công tác quản lý bảo vệ rừng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh;
- Quỹ Bo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh.

Thực hiện Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN , ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật; nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường (DVMTR) gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị:

1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện chi trả tiền DVMTR kịp thời, đầy đủ để chủ rừng có kinh phí phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Trường hp chủ rừng để mất rừng, phá rừng thì không được chi trả tiền DVMTR tương ứng vi diện tích bị mất, bị phá; đồng thời, Quỹ khẩn trương tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức tuyên, phổ biến chính sách, pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần hạn chế, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưng (đ báo cáo);
-
UBND cấp tỉnh (báo cáo và phối hp ch đạo);
- Quỹ BV&PTR VN;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Bá Ngãi

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 861/TCLN-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp   Người ký: Nguyễn Bá Ngãi
Ngày ban hành: 06/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 861/TCLN-KHTC

304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386912