• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 862/TCQLĐĐ-CÐKTK năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tải về Công văn 862/TCQLĐĐ-CĐKTK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ hệ HN-72, VN-2000 (sau đây gọi chung là bản đồ địa chính) trước năm 2015 của các địa phương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai (Nghị quyết số 39/2012/QH13) và Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các công việc sau đây:

1. Rà soát và xác định cụ thể về khối lượng, nhu cầu kinh phí cần thực hiện các nội dung công việc:

- Diện tích các khu vực (tại địa bàn từng đơn vị hành chính cấp xã) chưa thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính; khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận theo tài liệu bản đồ địa chính đã có;

- Diện tích, số lượng thửa đất cần cấp Giấy chứng nhận lần đầu và diện tích, số thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận không theo tài liệu bản đồ địa chính đã có cần cấp đổi;

- Dự kiến tiền thu sử dụng đất của toàn tỉnh và khả năng bố trí nguồn thu từ đất cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xác định tổng nhu cầu kinh phí cần thực hiện để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện để cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính.

(Báo cáo chi tiết về khối lượng, kinh phí theo đúng nội dung tại mẫu Biểu 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 nêu tại Phụ lục số 01 kèm theo Công văn này, nộp báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15 tháng 9 năm 2013 để tổng hợp).

2. Thực hiện báo cáo tiến độ (khối lượng, kinh phí) thực hiện tại huyện điểm thường kỳ vào các tháng 3, tháng 9, tháng 12 để theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện.

(Báo cáo chi tiết về khối lượng, kinh phí theo theo đúng nội dung mẫu Biểu 2-1, 2-2 nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Công văn này).

3. Nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 2951/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gửi về Tổng cục Quản lý đất đai (cả bản giấy và bản số) Điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoặc Điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt (đặc biệt đối với huyện được lựa chọn xây dựng mô hình đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại - huyện điểm) và Kế hoạch chi tiết thực hiện hàng năm để theo dõi, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện.

(Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2951/BTNMT-TCQLĐĐ như trên nêu tại Phụ lục số 03 kèm theo Công văn này).

Địa chỉ gửi báo cáo: Tổng cục Quản lý đất đai, số 10, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; email: DATT@monre.gov.vn; điện thoại: 04 36290204)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để b/c);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết và thực hiện);
- Lưu VT, VP(TH), Cục ĐK&TK(P.ĐĐ).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH SÁCH CÁC TỈNH CHƯA NỘP ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TỔNG THỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN HOẶC ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN HUYỆN ĐIỂM

Số TT

Tên tỉnh

Ghi chú

1

Lai Châu

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

2

Sơn La

 

3

Tuyên Quang

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

4

Cao Bằng

 

5

Lạng Sơn

 

6

Băc Kạn

 

7

Thái Nguyên

 

8

Lào Cai

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

9

Yên Bái

 

10

Quảng Ninh

 

11

Bắc Giang

 

12

Vĩnh Phúc

 

13

Bắc Ninh

 

14

TP. Hà Nội

 

15

Hải Phòng

 

16

Hải Dương

 

17

Nam Định

 

18

Thái Bình

 

19

Ninh Bình

 

20

Thanh Hóa

 

21

Nghệ An

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

22

Hà Tĩnh

 

23

Quảng Bình

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

24

Thừa Thiên Huế

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

25

Quảng Nam

 

26

Phú Yên

 

27

Ninh Thuận

Chưa nộp Điều chỉnh Dự án tổng thể

28

Bình Thuận

 

29

Gia Lai

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

30

Đắk Lắk

 

31

Đắk Nông

 

32

Đồng Nai

 

33

Bình Dương

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

34

Bình Phước

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

35

Tây Ninh

 

36

Lâm Đồng

 

37

TP. Hồ Chí Minh

 

38

Bà Rịa Vũng Tàu

 

39

Long An

Chưa nộp TKKT-DT hoặc Điều chỉnh TKKT-DT huyện điểm

40

Đồng Tháp

 

41

Trà Vinh

 

42

Cần Thơ

 

43

Hậu Giang

 

44

Sóc Trăng

 

45

An Giang

 

46

Kiên Giang

 

47

Bạc Liêu

 

48

Cà Mau

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 862/TCQLĐĐ-CĐKTK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 19/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 862/TCQLĐĐ-CĐKTK

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210087