• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 863/VPCP-V.III năm 2016 sửa đổi Quyết định 2317/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 863/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/VPCP-V.III
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016; ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 562/BNV-CQĐP ngày 28 tháng 01 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý sa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1, Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đi với ông Hứa Ngọc Thuận để nghcông tác chờ đủ tui nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TH, TCCV; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b). L

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 863/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 863/VPCP-V.III

2.240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302332