• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giảm nghèo bền vững


 

Công văn 8644/VPCP-KGVX năm 2020 về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8644/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8644/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 130/BC-LĐTBXH ngày 24 tháng 9 năm 2020), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo để Quốc hội cho phép bổ sung nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 vào chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Quốc gia, hoàn thiện Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trình Chính phủ trước ngày 17 tháng 10 năm 2020 để báo cáo Quốc hội; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững giai đoạn 2021 - 2030.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03). PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8644/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 15/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8644/VPCP-KGVX

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455545