• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8646/CT-TTHT năm 2014 điều chỉnh giảm doanh thu đã kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 8646/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8646/CT-TTHT
V/v điều chỉnh giảm doanh thu đã kê khai thuế

TP. Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Dun & Brandstreet Việt Nam
Địa chỉ: Số 76 Tôn Đức Thắng, Quận I, TP.Hồ Chí Minh
(P2014- Sai Gon Trade Center)
MST 0311721886

 

Trả lời văn bản số DB2014-001 ngày 10/09/2014 của Công ty về điều chỉnh giảm doanh thu đã kê khai thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty theo trình bày có cung cấp dịch vụ xác thực thông tin doanh nghiệp cho khách hàng, theo thỏa thuận sau khi ký hợp đồng Công ty sẽ kích hoạt tài khoản để khách hàng sử dụng dịch vụ đồng thời xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn nếu khách hàng không thanh toán khoản phí dịch vụ này, Công ty hủy hợp đồng và thu hồi tài khoản dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng thì Công ty phải lập Biên bản thu hồi hóa đơn và lưu giữ tại Công ty theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên. Căn cứ hóa đơn đã lập bị thu hồi Công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, tiền thuế GTGT tại kỳ kê khai thuế GTGT, lập biên bản thu hồi hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi Nhận :
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
3168-242527/14 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8646/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 14/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8646/CT-TTHT

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272325