• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 8656/VPCP-KTTH năm 2013 tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8656/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8656/VPCP-KTTH
V/v tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12630/BTC-TCHQ ngày 20 tháng 9 năm 2013 về tờ khai nguồn gốc đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu; ý kiến của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Trước mắt, trong khi chờ nghiên cứu tiếp về thủ tục Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12630/BTC-TCHQ nêu trên về việc cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ vấn đề trên, đảm bảo tuân thủ chủ trương về đơn giản hóa thủ tục hành chính và phù hợp với thực tế quản lý của các cơ quan nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8656/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8656/VPCP-KTTH

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210460