• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 8657/BKHĐT-TH năm 2016 thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 8657/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8657/BKHĐT-TH
V/v thực hiện NQ 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương):

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP , các nghị quyết của Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016.

2. Đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương chưa báo cáo chi tiết kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2016 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP và văn bản số 6102/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 8 năm 2016 khẩn trương hoàn thiện báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và chi tiết danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo biểu mẫu số theo biểu mẫu số I, II, III kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016; biểu mẫu số I, II kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016.

Đối với bộ, ngành trung ương và địa phương, đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 mới giải ngân được dưới 50% kế hoạch vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ và các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch, đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân việc thực hiện và giải ngân chậm và giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

3. Dự kiến khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, trong đó dự kiến chi tiết khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trong nước và vốn nước ngoài) và vốn trái phiếu Chính phủ đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 theo các biểu mẫu số I, II và III kèm theo văn bản này.

4. Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm.

5. Đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển nội bộ, giảm vốn đối với những dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2016 để bổ sung tăng vốn cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016 được giao.

Trường hợp không thể giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016 được giao, đề xuất hoàn trả về ngân sách trung ương đối với số vốn kế hoạch ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 không có khả năng giải ngân.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến hết kế hoạch năm 2016, các bộ, ngành trung ương và địa phương không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2016 được giao, Chính phủ sẽ nghiêm khắc kiểm điểm người đứng đầu và điều chuyển hoặc cắt giảm toàn bộ số vốn này để thu hồi các khoản vốn ứng trước.

Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02 bản), Bộ Tài chính bằng văn bản và qua thư điện tử tới thktqd@mpi.gov.vn trước ngày 25 tháng 10 năm 2016 và chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị liên quan trong Bộ (theo danh sách kèm theo);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ TH (03 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8657/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8657/BKHĐT-TH

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329629