• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


Văn bản pháp luật về Chính sách phát triển thủy sản

 

Công văn 867/VPCP-NN năm 2019 trả lời cử tri Hải Phòng đối với việc thuê đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 867/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/VPCP-NN
V/v trả lời cử tri Hải Phòng đối với việc thuê đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ủy ban nh
ân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12700/BTC-TCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 về việc trả lời cử tri Hải Phòng đối với việc thuê đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12700/BTC-TCT nêu trên.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển chỉ đạo tăng cường quản lý các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP , chấm dứt ngay tình trạng khi hết hạn thuê không tiến hành thủ tục thuê lại hoặc cho thuê lại để kiếm lời cá nhân gây thất thu ngân sách, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- UBND tp. Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), V
I.A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 867/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 867/VPCP-NN

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406395