• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 87/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 87/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Công ty cổ phần Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam.
(Đ/c: Lô II-5, II-6 và II-7 Khu C Mở rộng KCN Sa Đéc, Đồng Tháp)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 51/2014/CV-TN ngày 23/9/2014 của Công ty cổ phần Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vượng Tây Nam v/v hỗ trợ trả lời chính sách. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/N Đ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, có quy định:

“Điều 11 Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Diều 10 Thông tư này

…”

Theo quy định trên, thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực : "Cung cấp hơi nước cho sản xuất" được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ Khoản 3 Điều 18, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

"3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. . . , tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số. . . , ký hiệu . . . Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Panga Đồng Bằng ghi hoá đơn có thuế suất thuế GTGT thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT (thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực: "Cung cấp hơi cho sản xuất" được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%) và đã kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT 10%). Chi cục Thuế Quận Ninh Kiều đã ra Quyết định số 39/QĐ-CCT ngày 21/1/2014 truy thu thêm 5% phần thuế GTGT của hơi nước từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 đối với Công ty TNHH Panga Đồng Bằng và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: Phạt 10% tính trên số tiền thuế GTGT-TNDN khai sai và phạt chậm nộp tiền thuế GTGT.

Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam và Công ty TNHH Panga Đồng Bằng đã lập Biên bản điều chỉnh bổ sung thuế suất 5%-10% và xuất hoá đơn số 0000089 điều chỉnh tăng thêm 5% tiền thuế GTGT cho các hoá đơn đã xuất cho Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 và Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam đã thanh toán qua Ngân hàng cho Công TNHH Panga Đồng Bằng toàn bộ số tiền thuế GTGT đã điều chỉnh, Công ty Panga Đồng Bằng đã nộp khoản tiền thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm vào Ngân sách Nhà nước thì đối với các hoá đơn hoá đơn điều chỉnh thuế suất thuế GTGT mặt hàng hơi nước từ 5% lên 10% nêu trên, thì chấp thuận việc người mua là Công ty cổ phần Thuỷ sản thức ăn gia súc Hùng Vương Tây Nam được kê khai, khấu trừ bổ sung số tiền thuế GTGT của Tờ hoá đơn nêu trên vào các kỳ thuế tiếp theo của năm 2014.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết .

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Cần Thơ;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Điều 18. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
...
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ 37: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng đó.

Ví dụ 38: Xác mắm là phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất nước mắm thì khi bán ra áp dụng theo thuế suất của xác mắm. Trường hợp xác mắm được sử dụng làm thức ăn gia súc hoặc làm phân bón, nguyên liệu sản xuất phân bón thì khi bán ra áp dụng theo thuế suất 5%.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 87/TCT-CS

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263382