• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 870/TTg-KTTH năm 2014 về tạm ứng vốn hợp đồng đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 870/TTg-KTTH
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/TTg-KTTH
V/v tạm ứng vốn hợp đồng đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6248/BTC-QLN ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc thanh toán tạm ứng cho các hợp đồng của dự án vay vốn ODA và vay ưu đãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tạm ứng hp đồng đi với nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 và Nghị định s 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về mức tạm ứng vốn hợp đồng quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP , báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên để xây dựng phương án, lộ trình tiến tới bố trí đủ vốn đầu tư nguồn vốn nước ngoài trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trình cấp có thẩm quyền theo quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, GTVT, Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN, các Vụ: KTN, V.III, QHQT, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 870/TTg-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 06/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 870/TTg-KTTH

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234383