• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Công văn 870/VPCP-KGVX năm 2018 về công tác cán bộ của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 870/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/VPCP-KGVX
V/v công tác cán bộ của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tờ trình số 09/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2018 về công tác cán bộ của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đối với GS. TSKH. Ngô Bảo Châu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 870/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 870/VPCP-KGVX

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373568