• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Kinh doanh khí

 

Công văn 8705/VPCP-KTTH năm 2015 về dự thảo Nghị định về kinh doanh khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8705/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8705/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Nghị định về kinh doanh khí

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 9530/TTr-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2015 về việc dự thảo Nghị định kinh doanh về khí, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương:

1. Nghiên cứu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 3330/BKHCN-TĐC ngày 09 tháng 9 năm 2015 về việc góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh khí trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất với các quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh khí.

2. Quy định cụ thể việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho Cửa hàng bán LPG chai trên cơ sở gắn với khả năng thẩm tra, đánh giá các quy định về điều kiện được cấp Giấy chứng nhn của cơ quan được ủy quyn, công tác quản lý, theo dõi đ bảo đảm mục đích quản lý thông sut từ nơi phát ngun đến tay người tiêu dùng.

3. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về kinh doanh khí, trình Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Bộ Khoa học và Công nghệ;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: KTN, TKBT, PL, V.I, KGVX, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8705/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 22/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8705/VPCP-KTTH

514

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
294242