• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8708/VPCP-KGVX năm 2018 về đào tạo liên thông tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8708/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8708/VPCP-KGVX
V/v đào tạo liên thông

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Công an.

Xét kiến nghị của Bộ Công an và ý kiến đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 3350/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an; căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an:

1. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an theo đúng quy định tại Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với đặc thù đào tạo của ngành công an.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8708/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8708/VPCP-KGVX

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
394237