• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 871/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 871/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2015.

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hoá Sinh.
Địa chỉ: ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.
MST: 0303951558

 

Trả lời văn thư số 120/PBHS ngày 20/12/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015):

“Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5. Đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

+ Tại khoản 5 Điều 7 quy định giá tính thuế:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

...”

+ Tại Điều 14 quy định:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.

...

5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Căn cứ khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2014) bao gồm:

“2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

...”

1/ Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại phù hợp với pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại theo hình thức tặng chuyến du lịch, sản phẩm phân bón NPK, phiếu quà tặng thì khi khuyến mại là chuyến du lịch, sản phẩm phân bón Công ty phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ là hàng hoá (dịch vụ) khuyến mại, giá tính thuế GTGT bằng (0). Trường hợp khuyến mại bằng phiếu quà tặng thì Công ty không phải lập hoá đơn. Khoản chi khuyến mại có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ) và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN, thuộc khoản chi bị khống chế theo quy định tại Điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên (từ kỳ tính thuế 2015 khoản chi này được tính theo số thực chi căn cứ vào hoá đơn chứng từ hợp pháp). Về hạch toán kế toán, Công ty thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành, trường hợp còn vướng mắc đề nghị có văn bản gởi Vụ chế độ Kế toán - Kiểm toán Bộ Tài chính để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Về hồ sơ thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại đề nghị Công ty có văn bản gởi cơ quan chức năng (Sở Công thương) để được hướng dẫn.

2/ Từ ngày 01/01/2015 mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trường hợp Công ty nếu chỉ sản xuất, kinh doanh mặt hàng phân bón thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón không được kê khai khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ hoặc nguyên giá tài sản cố định khi tính thuế TNDN. Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế.

Việc kê khai, khấu trừ (hoàn thuế) đối với khoản thuế GTGT đầu vào của mặt hàng phân bón không chịu thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 mà Công ty mua trước ngày 01/01/2015 đề nghị Công ty chờ Nghị định của Chính Phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
4327-322947 (07/01/2015).
Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 871/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 871/CT-TTHT

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267151